Önümler hakda jikme-jik maglumatlar almak üçin PDF formatly önümleriň katalogyny indirmegiňzi haýyş edýäris.

Biz çygly süpürgüçleriň öndürijileri.

"Umytly Nesil" hojalyk jemgyýeti Saraý, Kent, FreshMaker we Selin ýaly haryt nyşanly önümleri öndürýär. Biz esasan kosmetik tämizlik önümi bolan çygly süpürgüçlerini öndürýäris. Biz kakao külkesi, ereme kofýany, şeker wanilini we hamyr ýumşadyjy ýaly gury iýmit önümlerini gaplamsy bilen hem meşgulanýar. Gaplamak bilen biz bu önümleri ähli adamlara amatly, ýeňil we ulanyşly edýäris. Gysga wagtyň içinde biziň önümlerimiz ýerli bazarda uly isleg bildirmek bilen tükelleýjileriň ynamyny gazandy.


WET WIPES

Çygly süpürgüçler

Siziň gündelik tämizlekde ulanmak üçin niýetlenen islegiňize görä dürli ululykda we dürli hoşboý ysly. Artykmaç maglumat almak üçin Önümler sahypasynda Çygly süpürgüçler bölümini görüň.

Instant Coffee

Tiz ereýan kofýa

Ýolagçy bolsaňyz ýa-da kofýa taýynlamana wagtyňyz çäkli bolsa tiz ereýän kofýamyzdan dadyp görüň. Giňeşleýin maglumat almak üçin Harytlar sahypasynda Tiz ereýän kofýa böümini görüň.

WET WIPES

Kakao külkesi

Şokolad we keks gowy görýänler üçin kakao külkesi gaty wajyp ingrediýent bolup durýar. Artykmaç maglumat almak üçin üçin Önümler sahypasynda Kakao külkesi bölümini görüň.

Yeast

Baking Powder

Hamyrky önümleri taýynlamany gowt görýän bolsaňyz biziň Hamyr ýumşadyjylarymyzy ulanyp görüň. Giňeşleyin maglumat almak üçin Harytlar sahypasyna Hamyr ýumşadyjy bölümini görüň.

Sugar Vanilla

Şekerli wanilin

Şekerli wanilin gündelik aşhanada köke ýa-da bulka taýýarrlamany gowy görýänler üçin. Giňeşleýin maglumat almak üçin Harytlar sahypasyndaŞekerli wanilin bölümine serediň.

Biziň artykmaçlyklarymyz

Müşderi hyzmatlary

Biz müşderilerimiziň isleg we talaplaryna ünüs berýäris.

Tapawutly ululykda

Siz islendik ululykdaky gaplamalardan peýdalanyp bilersiňiz.

Üýtgeşik hoşboý ysly

Şähdiňize we halaýyşyňyza göre dürli hoşboý ysly harytlar.

Üýtgeşik stilli

Siz hemişe öz stiliňize göra bir haryt saýlap bilersiňiz.

Arassalygyň kepili

Biziň çygly süpürgüçlerimiz günlik arassalygyňyza ýardam berýär.

Jübüňize laýyk

Biziň kiçi harytlarymyz jübüňize ýerleşer ýaly ululykda öndürilýär.

Bäbekler we ejeleri üçin

Biz siziň we bäbegiňiziň derisiniň aladasyny edýäris.

Alkogolsyz we Parabensiz

Biz önümlerimizde alkagol we paraben ulanylmaýar.