Biz çygly süpürgüçleriň öndürijileri.

"Umytly Nesil" hojalyk jemgyýeti 2016-njy ýylda Türkmenistanda döredildi. Biz başdan müşderilerimize gigiýeniki tämizlik önümlerini öndürmek maksadyny goýduk. We biz "baýlyk saglykda" pähimine ynanýarys. Önümlerimizi has kämil we gigiýeniki tarapdan dünýa üňüllerine laýyk etmek üçin Ewropada meşhur bolan kosmetik önüm öndüriji kärhanalar bilen giňişleýin malahat işleri geçirildi. Biziň kärhanamyzyň önümçilik güýji 20 000 ton çygly süpürgüç öndürme güýjünde we 200 metr ine dördül meýdanda ýerleşýär.

"Umytly Nesil" hojalyk jemgyýeti Saraý, Kent, FreshMaker we Selin ýaly haryt nyşanly önümleri öndürýär. Biz esasan kosmetik tämizlik önümi bolan çygly süpürgüçlerini öndürýäris. Biz kakao külkesi, ereme kofýany, şeker wanilini we hamyr ýumşadyjy ýaly gury iýmit önümlerini gaplamsy bilen hem meşgulanýarys. Gaplamak bilen biz bu önümleri ähli adamlara amatly, ýeňil we ulanyşly edýäris. Gysga wagtyň içinde biziň önümlerimiz ýerli bazarda uly isleg bildirmek bilen tükelleýjileriň ynamyny gazandy.


Biziň harytlarymyz içerki bazarda talap edilişi ýaly goňşy ýurtlarda hem talaby artýar. Biziň önümlerimiz sertfikatlaňdyrylan we Ewropa hil standartlaryna laýyk gelýär.


WET WIPES

Çygly süpürgüçler

Siziň gündelik tämizlekde ulanmak üçin niýetlenen islegiňize görä dürli ululykda we dürli hoşboý ysly. Artykmaç maglumat almak üçin Önümler sahypasynda Çygly süpürgüçler bölümini görüň.

Instant Coffee

Tiz ereýan kofýa

Ýolagçy bolsaňyz ýa-da kofýa taýynlamana wagtyňyz çäkli bolsa tiz ereýän kofýamyzdan dadyp görüň. Giňeşleýin maglumat almak üçin Harytlar sahypasynda Tiz ereýän kofýa böümini görüň.

WET WIPES

Kakao külkesi

Şokolad we keks gowy görýänler üçin kakao külkesi gaty wajyp ingrediýent bolup durýar. Artykmaç maglumat almak üçin üçin Önümler sahypasynda Kakao külkesi bölümini görüň.

Yeast

Baking Powder

Hamyrky önümleri taýynlamany gowt görýän bolsaňyz biziň Hamyr ýumşadyjylarymyzy ulanyp görüň. Giňeşleyin maglumat almak üçin Harytlar sahypasyna Hamyr ýumşadyjy bölümini görüň.

Sugar Vanilla

Şekerli wanilin

Şekerli wanilin gündelik aşhanada köke ýa-da bulka taýýarrlamany gowy görýänler üçin. Giňeşleýin maglumat almak üçin Harytlar sahypasyndaŞekerli wanilin bölümine serediň.

0
Şadyýan müşderilerimiz
0
Ýyl bizness başynda
0
Harytlarymyzyň görnüşleriniň sany
0
Haryt nyşanlarymyz